Obuka iz prve pomoći za buduće vozače

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US i 55/2014) propisuje da će Vozačka dozvola biti izdata licu koje je položilo ispit iz prve pomoći i da praktičnom ispitu može da pristupi kandidat za vozačakome je izdata potvrda o položenom ispitu iz prve pomoći.

Shodno Članu 241. predmetnog zakona obuku iz prve pomoći i organizovanje i sprovođenje ispita obavlja Crveni krst Srbije, odnosno zdravstvena ustanova koja ispunjava propisane uslove i koja za to dobije odgovarajuću dozvolu (ovlašćenje).

Shodno članu Član 242. predmetnog zakona obuku i ispit iz prve pomoći mogu da obavljaju samo lica koja ispunjavaju propisane uslove i koja za to dobiju odgovarajuću dozvolu (licencu) za predavača – ispitivača koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Posebno napominjemo da naša ustanova ispunjava sve zakonom propisane uslove i poseduje odgvovarajuće rešenje Ministarstva zdravlja za vršenje obuke,organizovanje i sprovođenje ispita iz prve pomoći. Takođe u stalnom radnom odnosu imamo zaposleno vise lekara koji poseduju odgvovarajuće dozvole ( licence) za predavača – ispitivača izdatih od strane Ministarstva.

Paket obuke iz pružanja prve pomoći obuhvata:

Nakon uspešno završene obuke i uspesno položenih testova kandidati dobijaju odgovarajuće potvrde o položenom ispitu iz prve pomoći